หากต้องการสั่งซื้อยา ติดต่อได้ที่ไหน อย่างไร

   ตอบ : หากท่านต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาจากบริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด ท่านสามารถสั่งซื้อโดยตรงกับผู้แทนยาในเขตของท่าน
หรือท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงดังนี้
            ทางไปรษณีย์ บริษัทแสงไทยเมดิคอล จำกัด148/19-21 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
           
            ทางโทรศัพท์ และ โทรสาร
            โทรศัพท หมายเลข 02-678-3888
            โทรสาร หมายเลข 02-687-1300

 
 
GMP คืออะไร ผลิตภัณฑ์ยาของกลุ่มบริษัทแสงไทยได้มาตรฐาน GMP หรือไม่

   ตอบ : GMP คือ Good Manufacturing Practice หรือมาตรฐานการผลิตที่ดี ซึ่งได้มีการนำมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยาและอาหาร เป็นต้น
มาเป็นเวลานาน โดยได้นำมาปรับใช้กับอุตสาหกรรมยาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 และได้ประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ในปี พ.ศ.2535โดยผลิตภัณฑ์ยาของกลุ่ม
บริษัทแสงไทยได้มาตรฐาน GMPมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นปีแรกของการนำระบบมาตรฐานนี้เข้ามาใช้กับธุรกิจยา

 
 

บริษัทแสงไทยเมดิคอล จำกัด เป็นบริษัทยาของคนไทยหรือต่างชาติ และนำเข้าเวชภัณฑ์ยาจากต่างประเทศหรือผลิตเอง?

   ตอบ : บริษัทแสงไทยเมดิคอล จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย ก่อตั้งและดำเนินงานโดยคนไทยมาโดยตลอด โดยมี หจก. แสงไทยกำปะนี เป็นบริษัทผู้ผลิต
และพัฒนาเวชภัณฑ์ยา ซึ่งมีการนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกับสากล แต่ผลิตที่ประเทศไทย
และจำหน่ายในราคาไทยๆ

 
 

บริษัทแสงไทยเมดิคอล จำกัด จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยากลุ่มใดบ้าง และมีจัดจำหน่ายที่ใดบ้าง ?

   ตอบ : เวชภัณฑ์ยาของเรามีจำหน่ายทั่วไปตามร้านขายยา คลินิก โรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน ประกอบด้วยเวชภัณฑ์กลุ่มยาตา เช่น ยาหยอดตาชนิดต่างๆ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคผิวหนัง เช่น โทนาฟ
 
 

ผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทแสงไทยเมดิอล มีจำหน่ายในต่างประเทศหรือไม่ และมีประเทศใดบ้าง

   ตอบ : ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยา และราคาที่ยุติธรรรมกับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ของเราจึงเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศพม่า ประเทศฮ่องกง ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา เป็นต้น