กลุ่มบริษัทแสงไทย เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับใน
วงการแพทย์ และเภสัชกรรมมานานกว่า 60 ปี ด้วยความมุ่งมั่น
ที่จะทำการผลิตและพัฒนาเวชภัณฑ์ยาที่ดีมีคุณภาพสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากล แต่จำหน่ายในราคาที่ยุติธรรม
และเหมาะสม
 
 
   
   
   
   
 
 
         
         
         
         
         
  โรคตา และ การรักษา    
    โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล >>