กลุ่มบริษัทแสงไทย ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาที่คำนึงถึงกลุ่มผู้บริโภคเป็นสำคัญ ด้วยหลักการดำเนินงานการผลิตและจัดจำหน่าย เวชภัณฑ์ยาที่มี
คุณภาพ ในราคายุติธรรม แก่ผู้บริโภค ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ ผลิตภัณฑ์ยาแสงไทย ราคาไทยๆ ด้วยคุณภาพต่างประเทศ ” เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการ
ผลิตทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่ต้องมีคุณภาพ มีการนำเข้าจากต่างประเทศ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย และกระบวนการจัดเก็บ ภายใต้มาตรฐานการควบคุม
คุณภาพกระบวนการผลิต GMP โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญของบริษัท จึงทำให้เวชภัณฑ์ยาของเราเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์วงการเภสัชกรรมและประชาชน
ทั่วไปอย่างกว้างขวาง รวมถึงกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน อาทิเช่น ฮ่องกง พม่า ลาว กัมพูชา เป็นต้น

     บริษัทฯ ได้ก่อกำเนิดและเติบโตมาจากร้านขายยาเล็กๆ มีชื่อว่า แสงไทยกำปะนี ที่ต้องการช่วยเหลือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงยาได้ง่ายและสะดวก
โดยแรกเริ่มได้มีการนำเข้ายาจากต่างประเทศ แต่ด้วยราคายาที่นำเข้ามานั้นค่อนข้างมีราคาสูง และไม่เหมาะกับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เราจึงได้เกิดแนวคิดในการปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้พัฒนาและผลิตเวชภัณฑ์ยา เพื่อผลิตยาดี มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม กับคนไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย

     ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา เราได้ยึดมั่นในหลักการดำเนินงานที่คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรก พร้อมกันนี้เรายังได้อุทิศตนอำนวยประโยชน์ ช่วยเหลือ
สังคมมาโดยตลอด ด้วยการดำเนินกิจกรรมทางสังคมต่างๆ มากมายไปพร้อมๆ กัน ทั้งในเรื่องการนำเวชภัณฑ์ยาไปบริจาคให้หน่วยงานต่างๆ ที่ขาดแคลน
การนำเวชภัณฑ์ยาไปรักษาให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ หรือการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์ยาในพื้นที่ห่างไกล

     และเราจะมุ่งมั่นดำเนินงานพัฒนาและผลิตเวชภัณฑ์ยาที่ดี มีประสิทธิภาพ ในราคายุติธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคน พร้อมกับการสนับสนุน
ช่วยเหลือสังคมต่อไป นี่คือปณิธานของเรา ดังคำขวัญของเราที่ว่า “ ผลิตภัณฑ์ยาแสงไทย ราคาไทยๆ ด้วยคุณภาพต่างประเทศ ”
                                                                                                              
คณะกรรมการบริหาร