กลุ่มบริษัทแสงไทย เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือมานานกว่า 60 ปี ในวงการ
แพทย์เภสัชกรรม และประชาชนคนไทยอย่างกว้างขว้าง ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ร้านขาย
ยาชั้นนำ และร้านขายทั่วไป นอกจากนี้ยังได้รับความนิยมจากลุ่มแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกต่างๆ ต่างให้การตอบรับผลิตภัณฑ์ยา
ของกลุ่มบริษัทแสงไทย เป็นอย่างดีเสมอมา ซึ่งทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคตาของเราได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในประเทศไทยเป็นอันดับ 1 (ปี 2550
จาก IMS Health ) รวมทั้งได้รับการตอบรับ จากวงการแพทย์และเภสัชกรรมในต่างประเทศ แถบทวีปเอเชีย อาทิเช่น ประเทศฮ่องกง พม่า ลาว กัมพูชา
เป็นต้น