Vision  บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี มุ่งมั่นสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจเวชภัณฑ์ยาของประเทศไทย
และของอาเซียน และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการผลิตเวชภัณฑ์ยาที่มีประสิทธิภาพแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

     Mission  บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี เราให้คำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาเวชภัณฑ์ยาที่ดี มีคุณภาพ และในราคายุติธรรมแก่สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกระดับในการเข้าถึงยาได้อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมกับคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
เสมอมา ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ ผลิตภัณฑ์ยาแสงไทย ราคาไทยๆ ด้วยคุณภาพต่างประเทศ ”